top of page

4 ทักษะด้านการเงิน เพื่อความมั่งคั่ง

ทักษะในการหาเงิน การใช้เงิน การออม และการลงทุน เป็น 4 ทักษะที่ต้องมี เพื่อชีวิตทางด้านการเงินที่ดี ดังนั้นเราสามารถเรียนรู้ และพัฒนาได้1. Work Smart ทำงานอย่างฉลาด

เพื่อเพิ่มรายได้ เป็นทักษะแรกที่ต้องมี เพราะถ้าเราไม่มีรายได้เข้ามา ก็ไม่มีเงินมาให้เราบริหารจัดการ ซึ่งเราควรมีรายได้อย่างน้อย 2 ทาง และควรมีรายได้ที่เป็น passive income เข้ามาด้วย


2. Use Money Wisely ใช้จ่ายอย่างฉลาด

เป็นทักษะที่ 2ที่ต้องมี ลองเริ่มจัดทำงบประมาณประจำปี และทำบัญชีรายรับรายจ่ายในแต่ละเดือน จะได้ปรับปรุงแก้ไข และรายจ่ายที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ ภาษี ดังนั้น เราจึงต้องรู้จักการบริหาร และจัดการภาษี ไม่ใช่การหนีภาษี แต่บริหารให้ถูกต้อง และจ่ายน้อยลง


3. Saving รู้จักเก็บออม

รู้จักเก็บออม การออมควรทำให้เป็นอัตโนมัติ และเป็นการออมก่อนใช้ ลองหักมาออมก่อนใช้สัก 10% ของรายได้ หรือจะเริ่มน้อยกว่า 10% ดูก่อน โดยเริ่มต้นเงินที่หักเข้ามานี้ ให้อยู่ในส่วนเงินสำรองฉุกเฉินก่อน ซึ่งเราควรมีเงินสำรองฉุกเฉินอย่างน้อย เท่ากับรายจ่ายของเรา 6 เดือน

4. Investment

รู้จักการลงทุน ทักษะด้านการลงทุนจึงเป็นอีกทักษะหนึ่งที่ต้องมี และขาดไม่ได้ เพื่อที่จะทำให้เงินงอกเงยได้ การลงทุนเริ่มตั้งแต่อายุน้อยเป็นสิ่งดี และที่สำคัญต้องลงทุนในสิ่งที่รู้ เราต้องรู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ ในการลงทุนนั้น อาจมีสิ่งที่เราทำผิดพลาดได้ แต่อย่าลืมนำสิ่งนั้นมาวิเคราะห์ถึงความผิดพลาดที่เกิดขึ้น และเรียนรู้เพื่อจะนำมาปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นด้วย


568 views0 comments

Comments


บทความแนะนำ

bottom of page